REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Trening na bosaka


§1.

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://trening-na-bosaka.shoplo.com/

związane z korzystaniem ze Sklepu i Udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika.

 1. Sklep prowadzony jest przez Kata Katarzyna Grządka z siedzibą: 03-668 Warszawa, ul. Codzienna 28a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5242577160
 2. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://trening-na-bosaka.shoplo.com/ e-mail – kontakt@treningnabosaka.pl , telefon 537068013 adres korespondencyjny – ul. Kołowa 4 m. 132a
 3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 4. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.


§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:


 1. Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 2. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika
 3. Treści Cyfrowe bez Nośnika” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Sprzedaż Treści Cyfrowych bez Nośnika” oznacza odpłatne udostępnienie przez Sklep Treści Cyfrowych bez Nośnika na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie lub nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia.
 5. Zamówienie” oznacza zamówienie na Sprzedaż Treści Cyfrowe bez Nośnika złożone przez Użytkownika w Sklepie.
 6. Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).


§3.

Rodzaje i zakres działalności Sklepu


 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest Sprzedaż Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 2. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza i zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sklep polegającego na Udostępnieniu Treści Cyfrowych bez Nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z wcześniejszą informacją.
 3. Oferowane Treści Cyfrowych bez Nośnika w ramach licencji przeznaczone jest na systemy Windowas, Linux. Programy te są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Umowa Sprzedaży Treści Cyfrowych bez Nośnika zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 5. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna.


§4.

Zasady Sprzedaż Treści Cyfrowych bez Nośnika


 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia bez rejestracji.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika umożliwia zakup Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 4. Szczegółowe informacje o Treściach Cyfrowych bez Nośnika, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Treściach Cyfrowych bez Nośnika. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie.
 6. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Sklep, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
 7. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika, wraz z opisem i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
 8. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” powoduje powstanie po stronie Użytkownika obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie.
 9. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Treści Cyfrowe bez Nośnika i otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia przez Sklep, zawierające informacje o możliwości pobrania Treści Cyfrowych bez Nośnika ze strony Sklepu.
 10. Umowa sprzedaży pomiędzy Multimedialnym ŚWIATEM Logopedy a Użytkownikiem zostaje zawarta w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika z chwilą otrzymania przez Multimedialny ŚWIAT Logopedy potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Treści Cyfrowe bez Nośnika.
 11. W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika obejmuje więcej niż jedną Treść Cyfrową bez Nośnika, Użytkownik zawiera odrębne umowy w stosunku do każdej z Treści Cyfrowych bez Nośnika składających się na konkretne Zamówienie.
 12. W przypadku braku płatności za Treści Cyfrowe bez Nośnika zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§5.

Płatności 1. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika przed dostawą (z góry), za pomocą:
 1. przelewu elektronicznego;
 2. pośrednika płatności tpay.com
 3. pośrednika płatności paypal.com
 1. Sklep dostarcza Użytkownikowi dowód księgowy dokonania Sprzedaż Treści Cyfrowych bez Nośnika w postaci faktury.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dowodu zakupu w formie elektronicznej.


§6.

Warunki udostępniania treści cyfrowych bez nośnika


 1. Treści Cyfrowe bez Nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
 2. Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika Użytkownikowi następuje:
 1. poprzez ich udostępnienie do pobrania w Sklepie na Urządzenie Użytkownika lub instalacji na takim Urządzeniu; albo
 2. poprzez udostępnienie Użytkownikowi na za pośrednictwem poczty elektronicznej kodu umożliwiającego uzyskanie dostępu do treści cyfrowych i ich pobranie ze strony internetowej.
 1. Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie treści cyfrowych.


§ 7.

Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych

niezbędne do współpracy ze Sklepem oraz do pobrania treści cyfrowych.


 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez Nośnika, udostępniane w dziale pomocy technicznej oraz udzielane przez pracowników pomocy technicznej.
 5. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak Facebook, Google+.
 6. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 7. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak Facebook, Google+.
 8. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika.


§8.

Zasady ogólne odstąpienia od umowy 1. Użytkownik będący konsumentem, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy Udostępnienia Treści Cyfrowych bez Nośnika na zasadach określonych w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od:
 1. umowy o świadczenie usług, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez Sklep przed rozpoczęciem świadczenia;
 2. umowy w odniesieniu, do której cena lub wynagrodzenie są uzależnione od wahań na rynku finansowym, na które Sklep nie ma wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu zostają trwale połączone z innymi Produktami;
 6. umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 9. umowy o Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o Sklep poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia), według swojego wyboru:
  1. w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika – poprzez złożenie tego oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie; albo
  2. w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika – poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@treningnabosaka.pl albo
 3. Użytkownik do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem https://trening-na-bosaka.shoplo.com/strona/regula...
 4. Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.
 6. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy, Sklep zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument , chyba ze konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Użytkownik otrzyma od Sklepu zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 Dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W przypadku nie podania numeru konta, zwrot płatności zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres Użytkownika.


§9.

Reklamacje 1. Sklep zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Ponadto Sklep zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez Nośnika bez wad.
 2. Użytkownik może zgłosić reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez Nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.
 3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady. Złożenie reklamacji ułatwi Użytkownikowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: załącznik nr 2 – formularz reklamacji znajduje się pod adresem https://trening-na-bosaka.shoplo.com/strona/regula...
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
 1. poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@treningnabosaka.pl; albo
 2. poprzez wysłanie oświadczenia reklamacji w dowolny sposób na adres kontaktowy Sklepu: ul. Kołowa 4 m. 132a 03-536 Warszawa.
 3. Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.
 1. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Sklep poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Sklepowi.
 3. Jeżeli Sklep uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Treści Cyfrowych bez Nośnika na nowe, chyba że doprowadzenie Treści Cyfrowych bez Nośnika do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez Sklep.
 4. Jednak jeśli Sklep nie dokona naprawy lub wymiany Treści Cyfrowych bez Nośnika na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Treści Cyfrowych bez Nośnika będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
 5. W toku rozpatrywania reklamacji Sklep może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


§10.

Zastrzeżenia i odpowiedzialność 1. Treści zamieszczone w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Sklepu lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Sklepu lub innego podmiotu uprawnionego.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Sklepu, których Sklep przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:
 1. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika;
 2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
 3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;
 4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
 5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.
 1. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, podejmie on wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
 1. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
 2. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
 3. w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
 4. przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Treści Cyfrowe bez Nośnika, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Treści Cyfrowe bez Nośnika (tzw. „robotics”).
 1. Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych powyżej Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.§11.

Zmiany regulaminu 1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu – najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, Sklep zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień, a także nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika zamówionych i opłaconych przed publikacją zmiany Regulaminu.
 6. Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika i złożeniu przez niego pierwszego Zamówienia, licząc od chwili dokonania tej akceptacji (np. wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep).


§12.

Polityka prywatności 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 4. Administratorem Danych osobowych jest Kata Katarzyna Grządka z siedzibą: 03-536 Warszawa, ul. Codzienna 28a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającymi NIP 5242577160 .
 5. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, dane kontaktowe: Katarzyna Grządk, kontakt@treningnabosaka.pl
 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
 1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru;
 2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru;
 3. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep;
 4. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
 5. realizacji Zamówień, obsługi reklamacji;
 6. umożliwienia Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;
 7. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika;
 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 4. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Użytkownikiem.
 5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 6. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Polityka cookies.
 7. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.
 8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz dowodu zakupu.
 2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.§14.

Postanowienia końcowe 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl


FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY


Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.


ADRES DO KONTAKTU:

Sklep …………………………………..

ul. …………………………………………...

adres internetowy – …………………….      e-mail – …………….., telefon ………………..Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data


(*) Niepotrzebne skreślić.Załącznik nr 2


FORMULARZ REKLAMACYJNY


Miejscowość .................................. Data .....................................

Dane reklamującego : Imię Nazwisko .......................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................................... Nazwa Użytkownika ( login / nick ): .......................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .......................................................................................................................................
Adres e-mail: .......................................................................................................................................

Zgłoszenie reklamacyjne : Opis usterki ......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .Podpis reklamującego ..................................................................


Copyright © 2017 Trening na bosaka Sklepy internetowe